Rekisteri- ja järjestelmäseloste

 

CSAM Finland Oy:n ASIAKASREKISTERI - REKISTERISELOSTE

 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

CSAM Finland Oy (y-tunnus 2729915-3)

Kiviharjunlenkki 1 D

90220 Oulu

tampere.tuki@csamhealth.com

 

2. REKISTERIN NIMI

iPana Äitiys – CSAM Finland Oy:n asiakasrekisteri, Laajennettu iPana Äitiys -palvelu

 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

CSAM Finland Oy ylläpitää iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa. iPana Äitiys -palvelun tavoitteena on olla odottavien äitien tai muiden palvelua käyttävien kansalaisten (jäljempänä ”Käyttäjä”) ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen terveys- ja hyvinvointitietoja sisältävä tietokanta ja -palvelu. iPana Äitiys-palvelukokonaisuus tarjoaa odottavalle Käyttäjälle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon raskauden aikana.  Palvelua käyttämällä Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kokonaisvaltainen kuva terveydestään ja toteuttaa samalla tiedonsaantioikeuttaan omia tietojaan kohtaan.

 

CSAM Finland Oy:n iPana Äitiys -palvelukokonaisuuden tarkoituksena on toimia tietovarantona kolmessa eri tarkoituksessa:

-              Tietovarantona, johon äiti ja terveydenhuollon toimijat voivat tallentaa äidistä ja äidin raskaudesta tietoja. Osa tiedoista kerätään äidin ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuhdetta varten siten, että tiedot muodostavan terveydenhuollon ammattilaisen potilasrekisterin osan. Tältä osin tiedot ovat äidin lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä.

-              Tietovarantona, johon Käyttäjä voi tallentaa lisätietoja itsestään ja raskaudestaan siten, että hän itse voi tarkastella ja hyödyntää näitä tietojaan haluamallaan tavalla (ns. Äidin Omat Tiedot)

-              Näiden käyttötarkoitusten lisäksi äiti voi niin halutessaan suostumuksellaan ottaa CSAM Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppanien tarjoamia lisäpalveluja käyttöönsä (ns. Laajennettu iPana Äitiys).

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on:

              Laajennettu iPana Äitiys -palvelun tuottaminen edellä kuvattua tarkoitusta varten.

              Raskausviikkotiedon hyödyntäminen Käyttäjää kiinnostavan tietosisällön ja lisäpalvelujen kohdentamiseksi Käyttäjäntarpeisiin. 

              Käyttäjätilin ja -tietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

              Palveluun tallennettujen tietojen käyttäminen tunnistamattomina tilasto-, tutkimus- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Laajennetun iPana Äitiys tarjoamiseksi käsitellään seuraavia tietoja:

 

              Nimi

              Sähköpostiosoite

              Kieli

              Raskausviikko

 

 

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön, milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

 

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään iPana Äitiys -palvelun Käyttäjältä rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

Tietoja kerätään tunnistamispalvelua tarjoavilta kumppaneilta.

 

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan palveluntuottajille ja kolmansille osapuolille vain käyttäjän nimenomaisella luvalla.

Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden perusteella tunnistaa.

 

 

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

iPana äitiys -palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

iPana Äitiys -palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suomalaisen konesaliyrityksen tuottamassa palvelinkeskuksessa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilat täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille asetetut vaatimukset (THK 48/1999 – Tärkeät tilat). Palvelintila on vartioitu kulunvalvonnalla ja nauhoittavalla kameravalvonnalla.

iPana Äitiys -palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.

Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.

Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).

Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

9. REKISTERÖIDYLLE KUULUVIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjällä on oikeus:

             tarkastaa itseään koskevat tiedot,

             vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ja

             kieltää henkilötietojensa käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa iPana Äitiys -palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvät vaatimukset voit toimittaa kirjallisesti:

CSAM Finland Oy, Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu

 


 

ÄIDIN OMA REKISTERI - REKISTERISELOSTE

 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

CSAM Finland Oy (y-tunnus 2729915-3)

Kiviharjunlenkki 1 D

90220 Oulu

tampere.tuki@csamhealth.com

 

2. REKISTERIN NIMI

iPana Äitiys –palvelu, Äidin omat tiedot

 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

CSAM Finland Oy ylläpitää iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa. iPana Äitiys-palvelun tavoitteena on olla odottavienäitien tai muiden palvelua käyttävien kansalaisten (jäljempänä ”Käyttäjä”) ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen terveys- ja hyvinvointitietoja sisältävä tietokanta ja -palvelu. iPana Äitiys -palvelukokonaisuus tarjoaa Käyttäjälle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon raskauden aikana.   Palvelua käyttämällä Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kokonaisvaltainen kuva terveydestään ja toteuttaa samalla tiedonsaantioikeuttaan omia tietojaan kohtaan.

 

CSAM Finland Oy:n iPana Äitiys -palvelukokonaisuuden on toimia tietovarantona kolmessa eri tarkoituksessa:

-              Tietovarantona, johon Käyttäjä ja terveydenhuollon toimijat voivat tallentaa Käyttäjästä ja Käyttäjän raskaudesta tietoja. Osa tiedoista kerätään Käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuhdetta varten siten, että tiedot muodostavan terveydenhuollon ammattilaisen potilasrekisterin osan. Tältä osin tiedot ovat äidin lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä.

-              Tietovarantona, johon Käyttäjä voi tallentaa palveluun lisätietoja itsestään ja raskaudestaan siten, että hän itse voi tarkastella ja hyödyntää näitä tietojaan haluamallaan tavalla (ns. Äidin Omat Tiedot); ja

-              Näiden käyttötarkoitusten lisäksi äiti voi niin halutessaan suostumuksellaan ottaa CSAM Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppanien tarjoamia lisäpalveluja käyttöönsä (ns. Laajennettu iPana Äitiys).

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on:

             iPana Äitiys -palvelun tuottaminen edellä kuvattuja tarkoituksia varten.

             Ylläpitää terveystietoa käyttäjän raskaudesta. Käyttäjä voi lisätä raskauksiaan ja niihin liittyviä tietoja palveluun haluamassaan laajuudessa. Käyttäjä voi hyödyntää palvelussa myös terveydenhuollon ammattilaisen Äitiyskortti-palveluun lisäämiä tietoja ja siten toteuttaa tietoihinsa kohdistuvaa tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttaan palvelun avulla.

             Käyttäjän omistamien tietojen säilyttäminen ja niiden tarkastelun ja käyttämisen mahdollistaminen käyttäjälle hänen itsensä määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

             Käyttäjätilin ja käyttäjätietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

 

Lisäksi palveluun tallennettuja tietoja voidaan tunnistamattomina käyttää tilasto-, tutkimus- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jokaisesta Käyttäjästä tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot:

              Nimi

              Sähköpostiosoite

              Kieli

 

Sen lisäksi iPana Äitiys -palveluun käyttäjätilin perustietoihin voidaan tallentaa Käyttäjästä:

              Osoite

              Puhelinnumero

              Sukupuoli

              Siviilisääty

              Ammatti

              Äidinkieli

              Kansalaisuus

              Kotikunta

              Lähiomainen

 

Käyttäjän raskauksista voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

              Laskettu aika

              Verenpaine

              veriryhmä

              Tartuntataudit

              Sikiön riskiluvut

              Lääkeaineallergiat

              Sikiön arvioitu paino

              Sikiön liikkeet

              Sikiön mitat

              Sikiön rakenne

              Sikiön syke

              SF mitta

              Istukan sijainti

              Gravida

              Para

              Hemoglobiini

              Pitkäaikaislääkitykset

              Raskauden aikaiset lääkitykset

              Kuukautiskierron pituus

              Sikiöseulontakäynnit

              Neuvolakäynnit

              Äitiyspoliklinikkakäynnit

              Alkoholin, tupakan, ja huumeiden käyttö

              Paino

 

Käyttäjä voi täyttää palvelussa erilaisia henkistä ja fyysistä terveyttä mittaavia testejä, joista palveluun tallentuu testien tulokset. Tallennettavat testit ovat:

              Lääkkeiden ja huumeiden käyttö

              AUDIT

              BDI

              Synnytyspelko

              Ravitsemus ja Liikunta

              Perheen voimavarat

 

Näiden lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa palveluun itse raskauspäiväkirjaa, liittää omia kuviaan ja merkitä omien ajanvaraustensa tietoja.

 

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön, milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

 

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään iPana Äitiys -palvelun Käyttäjältä rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

Tietoja kerätään myös terveydenhuollon ammattilaisen kirjaamana tai potilastietojärjestelmäintegraatioiden kautta käyttäjän nimenomaisella luvalla.

Tietoja kerätään tunnistamispalvelua tarjoavilta kumppaneilta.

 

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Käyttäjän henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden perusteella tunnistaa.

 

 

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

iPana äitiys -palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

iPana Äitiys -palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suomalaisen konesaliyrityksen tuottamassa palvelinkeskuksessa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilat täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille asetetut vaatimukset (THK 48/1999 – Tärkeät tilat). Palvelintila on vartioitu kulunvalvonnalla ja nauhoittavalla kameravalvonnalla.

iPana Äitiys -palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.

Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.

Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).

Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

REKISTERÖIDYLLE KUULUVIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjällä on oikeus:

             tarkastaa itseään koskevat tiedot,

             vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ja

             kieltää henkilötietojensa käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön, milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvät vaatimukset voit toimittaa kirjallisesti:

CSAM Finland Oy, Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu

 


 

IPANA ÄITIYS PALVELU - REKISTERISELOSTE

 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiiri

Lapin sairaanhoitopiiri

                

Tekninen rekisterinpitäjä:

CSAM Finland Oy

 

Yhteystiedot:

CSAM Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 D

90220 Oulu

 

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Nimi:

Rekisterinpitäjä: Sairaanhoitopiirien (toimintayksikön terveydenhuollosta vastaava johtaja tai tietosuojavastaava)

 

Tekninen rekisterinpitäjä/yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava

CSAM Finland Oy

tietosuojavastaava@csamhealth.com

 

 

3. REKISTERIN NIMI        

iPana Äitiys -palvelu (ATK-rekisteri)

 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

iPana Äitiys -palvelussa odottava äiti tallentaa ns. esitietolomakkeelle äitiyspoliklinikan, sikiöseulontojen toteuttajaorganisaation ja synnytyssairaalan tarvitsevat esitiedot, täyttää kotiseuranta tietoja, vastaa omaa terveyttään koskeviin kyselyihin, sekä ilmaisee suostumuksensa tietojen ja luovutukseen.

 

iPanan avulla tapahtuvan potilas/asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on äitiyshuollon palvelukokonaisuuden järjestäminen ja toteuttaminen alueellisesti, esim sairaanhoitopiirin alueella.

 

Sähköisen iPana Äitiys -palvelun toiminnallisuus perustuu iPana-äitiyshuollon toiminnanohjausjärjestelmään, sekä siihen liitettyihin terveydenhuollon perusjärjestelmiin.

 

Henkilötietojen keruu, käsittely ja luovutus perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen sekä ammattilaisen ja asiakkaan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

iPana Äitiys -palvelu on palvelun tilaajan (sairaanhoitopiiri) potilas/rekisterin osarekisteri. Rekisteriin tallentuu seuraavat tiedot:

 

Jokaisesta Käyttäjästä tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot:

              Nimi

              Sähköpostiosoite

              Kieli

              Henkilötunnus

 

 

ESITIEDOT

 

·        Raskauksien lkm

·        Synnytysten lkm

·        Laskettu aika

·        Sikiöiden lukumäärä

·        Raskaus käynnistyi

·        Käynnistymistapa

·        Viimeiset kuukautiset

·        Laskettu aika UÄ:llä

·        Aiempi keisarileikkaus

·        Veriryhmä

·        Rhesus-tekijä

·        Pituus

·        Lähtöpaino

·        neuvolakäynnin paino

 

·        Hetu

·        Sukunimi ja Etunimet

·        Asiointikieli

·        Osoite

·        Puhelinnumero

·        Lähiomaisen tiedot

·        Luvat

·        Toivomukset

·        Neuvola

·        Terveystottumukset

·        Pysyvä lääkitys

·        Raskaudenaikaiset lääkitykset

·        Hoidettu ulkomailla sairaalassa

·        Potilaan perussairaudet

·        Potilaan tartuntataudit

·        Raskauden aikaiset sairaudet ja tapaturmat

·        Yliherkkyys lääkkeille

·        Suvun sairaudet

·        Sokerirasitustesti

·        Suositukset vastasyntyneelle

·        Veren vasta-aineet

·        Äidin ja sikiön veriryhmä

·        Lisätietoja synnytyssairaalle

·        Aikaisemmat raskaudet

·        Erityistä aikaisemmissa raskauksissa

·        Gynekologiset toimenpiteet ja leikkaukset

 

KYSELYT

 

              Lääkkeiden ja huumeiden käyttö

              AUDIT

              BDI

              Synnytyspelko

              Ravitsemus ja Liikunta

              Perheen voimavarat

 

KOTISEURANNAT

 

              Verensokeri

              Verenpaine

              Ruokapäiväkirja

              Liikelaskenta

              Liikuntapäiväkirja

              Paino

 

ÄITIYSKORTTI

 

Käyttäjän raskauksista voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

              Laskettu aika

              Verenpaine

              veriryhmä

              Tartuntataudit

              Sikiön riskiluvut

              Lääkeaineallergiat

              Sikiön arvioitu paino

              Sikiön liikkeet

              Sikiön mitat

              Sikiön rakenne

              Sikiön syke

              SF mitta

              Istukan sijainti

              Gravida

              Para

              Hemoglobiini

              Pitkäaikaislääkitykset

              Raskauden aikaiset lääkitykset

              Kuukautiskierron pituus

              Sikiöseulontakäynnit

              Neuvolakäynnit

              Äitiyspoliklinikkakäynnit

              Alkoholin, tupakan, ja huumeiden käyttö

              Paino

 

Seurantalokitiedot

 

Näiden lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa palveluun itse raskauspäiväkirjaa, liittää omia kuviaan ja merkitä omien ajanvaraustensa tietoja.

 

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA PÄIVITYSTIHEYS

Odottava äiti täyttää ja tallentaa esitietolomakkeen sähköisenä iPana-sivustolla. Neuvolan terveydenhuollon ammattilainen täydentää tiedot omalta osaltaan neuvolakäyntien yhteydessä.

 

Tiedot siirtyvät terveydenhuollon palvelunantajan (luovutuksen saaja) potilastietojärjestelmään, ko. potilastietojärjestelmän tekemästä pyynnöstä.  Tiedot auditoidaan palvelunantajan järjestelmässä ennen tallentamista osaksi potilasrekisteriä.

 

Synnytyssairaalan potilastietojärjestelmästä siirtyy äitiyskortille äidin fysiologiset mitat, tehdyt sisätutkimukset, Ultraäänitutkimukset, sekä synnytyksen ja syntyneen lapsen tiedot. Tutkimusten tiedot siirtyvät tutkimuksen tekijän valitessa ne siirrettäväksi. Synnytyksen ja lapsen tiedot siirtyvät palveluun, kun synnytys on kirjattu, ja kun äiti kotiutetaan.

 

Kustakin raskaudesta täytetään oma esitietolomake, kysely, kotiseurannat, Äitiyskortti sekä päiväkirja.

 

 

7. SÄÄNNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta.

 

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

 

Käyttöoikeudet äitiyshuollon palvelunantajan tietojärjestelmään antaa terveydenhuollon palvelunantaja (kunta/kuntayhtymä äitiysneuvolan ammattisille) sairaanhoitopiiri tai vastaava erikoissairaanhoidon äitiyshuollon ammattilaisille). Käyttäjät allekirjoittavat työnantajansa laatiman tietosuoja-/tietoturvasitoumuksen. Potilastietojärjestelmien tietosuojasta vastaa terveydenhuollon palvelunantajan vastaava johtaja.

 

Rekisteriin tallennettujen tietojen suojaus: kulunvalvonta, käyttöoikeudet, salasana sekä käyttäjien rekisteröinti.

 

Tiedon siirto tapahtuu kaksisuuntaisesti salattuna.